Smluvní podmínky

účastníků a uživatelů programu  „Solar Gate B2B “

I. Úvodní  ustanovení

Počítačový program „Solar Gate B2B“ je otevřený webový program určený pro předem neomezený počet jeho účastníků a uživatelů. Jeho účelem je obchodování s produkty firmy Biosuntec, s materiálem a zbožím z oboru fotovoltaiky a „zelených technologií“, s výrobky a s materiály, které souvisejí zejména se stavbou domů a bydlením a zprostředkovávání služeb a zakázek napříč těmito obory. Program propojuje výrobce a prodejce materiálu, realizační firmy, zprostředkovatele, poskytovatele služeb, prací apod. se zájemci o obnovitelné zdroje. Přijetí těchto smluvních podmínek je základní a povinnou podmínkou pro aktivní užívání počítačového programu „Solar Gate B2B“ a využívání všech jeho výhod.


II. Vymezení základních pojmů

Pro účely těchto smluvních podmínek budou následující pojmy definovány takto:


III. Vymezení účastníků a uživatelů programu

Účastníky a uživateli programu jsou:


IV. Provozovatel programu

4.1.  Provozovatelem programu Solar Gate B2B je společnost Biosuntec CZ  s.r.o., se sídlem Kuklenská 1489/5, 500 02 Hradec Králové, IČ 03569411, zapsané v obchodním rejstříku České republiky vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 34335.  

4.2   Provozovatel programu je zejména povinen zajistit funkčnost programu pro účely, pro které byl vytvořen a zajistit funkční propojení účastníků navzájem mezi sebou v rozsahu, jaký je uveden níže.

4.3.  Provozovatel programu je povinen vyvinout odborné úsilí k tomu, aby program Solar Gate B2B byl provozuschopný nepřetržitě 24 hodin denně, s výjimkou potřebné údržby, oprav a úprav, a to v rozsahu, které po něm lze spravedlivě požadovat. Provozovatel programu  
        je povinen zajistit obvyklé zabezpečení programu proti napadení, vniknutí třetích osob do systému apod.

4.4.  Provozovatel programu není odpovědný za nahodilé poruchy programu vyplývající z podstaty, že se jedná o počítačový program, z tzv. pádu programu, jeho přetížení a pod. Stejně tak provozovatel programu neodpovídá za problémy spojené s případným napadením
        programu vnějšími subjekty (konkurence, hackeři apod.).

4.5.  Provozovatel programu je povinen poskytnout účastníkům na požádání v přiměřené lhůtě proškolení v užívání programu Solar Gate B2B.

4.6.  Provozovatel programu bude pravidelně každý měsíc, na základě údajů obsažených v systému, generovat přehled povinných plateb pro jednotlivé účastníky, vystavovat faktury, nebo poskytovat přehledy (podklady) pro fakturaci, které budou automaticky prostřednictvím
        systému doručeny povinným stranám.

4.7.  Provozovatel programu je povinnen dbát o ochranu osobních dat uživatelů programu. Všichni účastníci programu přijetím těchto smluvních podmínek vyjadřují svůj souhlas s tím, že společnost Biosuntec CZ s.r.o. může jejich osobní údaje v souladu se zásadami
        ochrany osobních údajů využívat.

 

V. Prodejci

5.1.  Prodejcem se rozumí osoba, nebo firma, která se sama zaregistrovala do programu Solar Gate B2B, nebo do něj byla zaregistrována Provozovatelem programu, případně jeho nadřízenou prodejní sítí. Souhlas s registrací vyjadřuje přijetím těchto smluvních podmínek. 
        Úkolem prodejce v programu Solar Gate B2B, je shánět koncové zákazníky pro ostatní účastníky programu, zejména pro realizační firmy, případně pro poskytovatele služeb. Pro účely těchto Smluvních podmínek se prodejcem rozumí jak jednotlivá osoba (fyzická nebo
        právnická), tak subjekt fakticky sdružující více osob (ať již na základě jakýchkoliv vnitřních vztahů) pod jednou hlavičkou nebo právní subjektivitou. Vnitřní uspořádání prodejce není pro aplikaci Smluvních podmínek rozhodné.

5.2.  Pokud prodejce sežene (potencionálního) koncového zákazníka, zadá jeho požadavek co nejpřesněji pod svým jménem do programu Solar Gate B2B. Současně do systému uvede přesnou identifikaci tohoto koncového zákazníka dle požadavku ve vstupním formuláři
        systému, kde jsou definovány povinné položky, tak, aby jej mohl kontaktovat poskytovatel požadované montáže, instalace nebo služby.

5.3.  Všichni prodejci jsou povinni důsledně dbát  ochrany osobních údajů všech zákazníků. Každý z účastníků programu má při zadávání nového zákazníka povinnost nechat tohoto zákazníka podepsat prohlášení o ochraně osobních údajů a naskenovat toto prohlášení do
        formuláře v Programu Solar Gate B2B, ve kterém nového klienta do systému zařazuje.

5.4.  Jestliže na základě zajištění koncového zákazníka a zadání údajů do programu Solar Gate B2B dojde k realizaci zakázky některou z Realizačních firem v programu, vzniká prodejci nárok na provizi. Výše provize je s každým prodejcem stanovena individuálně a v 
        v případě prodejních sítí je vždy specifikována ve zvláštní smlouvě uzavřené s Provozovatelem programu. V případě jednotlivých prodejců obdrží Prodejce po registraci z formuláře na webu solar.gateb2b.cz heslo pro vstup do programu a vyčíslenou obvyklou výši
        provize za zprostředkování zakázek. Pokud není vztah mezi Provozovatelem programu a prodejcem upraven zvláštní smlouvou, může se výše provize dle jednotlivých oborů, produktů, služeb či prací lišit, od výše provize zaslané emailem při registraci do systému.

5.5.  Provize budou prodejcům vypláceny měsíčně prostřednictvím provozovatele programu. Provozovatel programu bude zasílat provize  jednotlivým prodejcům. Provozovatel programu je povinen takto obdržené provize zaslat dle podmínek sjednaných ve smlouvě mezi
        prodejcem a provozovatelem programu, v případě prodejních sítí. Samostatní prodejci smlouvu uzavírají přijetím těchto smluvních podmínek. Podrobnosti jsou uvedeny v bodě 5.6. těchto smluvních podmínek.

5.6. Smluvními stranami jsou Provozovatel programu a Prodejce, který je v systému zaregistrován. 

5.7.  Realizaci zakázky zajištěného koncového zákazníka a provádění jednotlivých plateb mohou prodejci průběžně sledovat přímo v programu Solar Gate B2B, kde je každá změna v zakázce provedená dodavatelským partnerským subjektem zaznamenána on-line.

5.8.  Prodejci jsou povinni ve vztahu k ostatním účastníkům systému vystupovat poctivě, tedy vkládat do systému jen takové potencionální zákazníky, kteří skutečně projevili zájem o některé práce, služby, činnosti nebo produkty, obchodované prostřednictvím systému.
        Pokud by prodejce do systému programu Solar Gate B2B vložil potencionálního zákazníka, o kterém by musel vědět, že ve skutečnosti o zakázku nemá zájem, pak odpovídá za zbytečná vydání jiných účastníků systému, pokud taková vzniknou.

 

VI. Realizační firmy

6.1.  Realizační firmou se rozumí osoba, nebo firma, která se sama zaregistrovala do programu Solar Gate B2B, nebo do něj byla zaregistrována Provozovatele programu. Souhlas s registrací vyjadřuje přijetím těchto smluvních podmínek. Úkolem realizační firmy je
        zajišťovat faktickou a fyzickou montáž požadovaného zařízení, produktu, či práce pro koncového zákazníka, podle jeho požadavků.

6.2.  Realizační firma může své zákazníky čerpat z databáze  programu Solar Gate B2B, vzniklé na základě činnosti prodejců. Realizační firma má přístupová práva do databáze s potencionálními zákazníky a má možnost jednotlivé zakázky získat a realizovat je.

6.3.  Realizační firma může do databáze koncových zákazníků zapisovat i zákazníky z vlastních zdrojů, které si sama zajistila. Pro uspokojení těchto zákazníků, může zboží a materiál objednávat přes program Solar Gate B2B  stejně, jako pro zákazníky zajištěné prodejci.

6.4.  Pokud se realizační firma v databázi programu Solar Gate B2B rozhodne vstoupit s potencionálním zákazníkem do jednání, je povinna toto výslovně v programu označit, tzn. přijmout nového zákazníka. Pokud se obchod zrealizuje, je realizační firma povinna uhradit za
        získaného zákazníka provizi, která byla v programu uvedena prodejcem a se kterou se seznámila před přijetím nového zákazníka. Pokud mezi ní a potencionálním zákazníkem, se kterým jedná, nedojde k uzavření smlouvy o realizaci zakázky, je realizační firma  
        povinna neprodleně vyplnit v systému informaci o ukončení jednání.

6.5.  Provize z realizované zakázky bude vypočítávána z celkové hodnoty zakázky po odečtení DPH. Tuto částku je realizační firma povinna v programu Solar Gate B2B vyplnit nejpozději do dvou pracovních dnů po ukončení zakázky.

6.6.  Realizační firma je povinna platit Provozovateli programu provize z převzatých, realizovaných a zaplacených zakázek každý kalendářní měsíc. Platba bude převedena na účet provozovatele programu, na základě vystavené faktury. Splatnost faktury bude 7 dnů. Faktury
        budou Realizační firmě doručovány prostřednictvím programu Solar Gate B2B. Realizační firma je povinna si po skončení každého kalendářního měsíce tuto fakturu v elektronické podobě stáhnout.

6.7.  Pokud by realizační firma porušila svoje povinnosti, zejména přestala platit provize, zatajila, byť zcela minimálně, skutečný rozsah realizované zakázky získané v důsledku činnosti prodejce (některý prodejce zadal koncového zákazníka do systému), nebo celkovou
        částku záměrně zkreslila, bude okamžitě ze systému vyřazena. Rovněž může být vyřazena v případě, pokud na zakázku získanou ze systému (na kterou je třeba použití zboží nebo materiálu) neobjedná tento materiál či zboží prostřednictvím programu Solar Gate B2B,
        ačkoliv tak mohla nebo může učinit.

6.8.  Pokud realizační firma bude mít v důsledku své činnosti časté  reklamace od zákazníků, špatnou platební morálku, či bude jinak poškozovat dobré jméno Provozovatele programu, může být ze systému vyřazena.

6.9.  Podmínky provedení zakázky – montáže, služby, práce nebo instalace či dodávku produktu – sjednává realizační firma přímo s koncovým zákazníkem, a to včetně termínu dodání, dodacích a platebních podmínek. Za tyto dojednané podmínky nenese žádný jiný
        účastník programu ve vztahu k realizační firmě žádnou odpovědnost.

 

VII. Velkoobchody s materiálem a dodavatelé služeb

7.1.  Velkoobchody s materiálem a dodavatelé služeb, jsou subjekty, které se do programu registrovali sami, případně je do něj zaregistroval Provozovatel programu. Souhlas s registrací, vyjadřují přijetím těchto smluvních podmínek. Tyto subjekty obchodují se zbožím,
        a materiálem vhodným pro instalaci různých technologií a se službami s těmito dodávkami souvisejícími. Velkoobchody s materiálem i dodavatelé služeb, mají s provozovatelem programu uzavřenu zvláštní smlouvu o spolupráci, která upřesňuje vzájemné vztahy.

7.2.  Velkoobchody s materiálem nabízejí své zboží a materiál prostřednictvím systému Solar Gate B2B odběratelům, či zákazníkům, kteří jsou uživateli tohoto programu. Svoji nabídku prezentují vždy nejméně v jednom programových ceníků, které jsou rozděleny dle oborů,
        nebo v ceníku hlavním. Nabídka dodavatelů služeb není obvykle prezentována v žádném z ceníků, ale prostřednictvím Provozovatele systému jsou s ní důkladně seznámeni Realizační firmy i Prodejci.

7.3.  Velkoobchody s materiálem a jsou povinni materiál a zboží dodávat Realizačním firmám v prodejních cenách dle on-line ceníku nahraném v programu Solar Gate B2B. Za nahrávání cen a jejich správnost plně zodpovídá dodavatel materiálu. Dodavatelé služeb 
        jsou povinni služby poskytovat za ceny uvedené ve Smlouvě o spolupráci a to jak koncovým zákazníkům, tak realizačním firmám, pokud se tyto ceny liší.

7.4. Účastníci programu požadující dodání materiálu, služeb zboží a služeb odebírají objednané zboží, materiál i služby přímo, bez účasti provozovatele programu nebo jiného zprostředkovatele.

7.5.  Každý Velkoobchod s materiálem a dodavatel služeb je povinen v rámci svých ceníků stanovit obchodní dodavatelské podmínky – tj. termíny a způsob dodání, způsob a datum splatnosti kupní ceny a další ujednání důležitá pro uzavření smluvního vztahu. Vyplněním
        objednávkového formuláře a volbou ostatních náležitostí smluvního ujednání (pokud budou varianty na výběr) dojde k úplnému uzavření kupní, případně jiné smlouvy.

7.6.  Všichni účastníci se vyplněním objednávky výslovně a nevratně zavazují takovou smlouvu dodržet, ledaže by se později vzájemně domluvili jinak; tedy Velkoobchod s materiálem, či dodavatel služeb, je povinen sjednaným způsobem dodat objednané zboží, službu či
        materiál a jejich odběratelé, zejména realizační firmy a koncoví zákazníci jsou  povinni jej převzít a sjednaným způsobem uhradit kupní cenu. Porušení těchto povinnosti bude považováno za zvlášť hrubé porušení těchto Smluvních podmínek. Provozovatel programu
        bude v takovém případě účastníka, který se porušení dopustil, oprávněn ze systému vyřadit a požadovat případnou náhradu vzniklé škody.

7.7. Velkoobchody s materiálem a dodavatelé služeb odpovídají všem odběratelům za jakost dodaného materiálu, kvalitu a správnost služby apod., dle právních předpisů České republiky platných pro obchodní vztahy (smluvní vztahy mezi podnikateli).  Dodavatel materiálu
       prohlašuje, že poskytne záruku prostřednictvím výrobců na dodávané zboží a materiál v délce trvání a rozsahu shodného s tím, v jakém partneři zprostředkovatele (zejména realizační firmy) poskytují záruku třetím osobám při instalaci dodávaného materiálu, či dodávce   
       výrobků.

7.8. Velkoobchod s materiálem a dodavatel služeb má vůči provozovateli programu další práva a povinnosti, které jsou specifikovány ve zvlášť uzavřené smlouvě o spolupráci.

 

VIII. Zásady společné všem účastníkům

8.1.  Všichni účastníci získají přístup do systému od Provozovatele programu tak, že jim budou potřebné vstupní údaje zaslány emailem. Heslo vygeneruje buď systém, nebo ho určí administrátor programu. Po doručení hesla je každý uživatel povinnen si zaslané heslo
        změnit, aby nedošlo k jeho případnému zneužití.

8.2.  Pokud některý z uživatelů programu neuhradí provizi nebo dle pravidel uvedených výše, může být okamžitě ze systému vyřazen. Právo vymáhat tuto provizi nebo platbu přechází na toho z účastníků, pro kterého je v konečném důsledku určena (tedy zejména prodejce
        pokud Provozovatel programu tuto provizi pouze distribuuje). Nikdo není oprávněn takovou platbu požadovat po tom, kdo ji neobdržel od jiného účastníka systému, ač ji obdržet měl. Dokud ji takový účastník nebo Provozovatel programu fyzicky neobdrží (na účet nebo v 
        hotovosti), není a nemůže být v prodlení.

8.3.  Sjednává se smluvní pokuta za každý měsíc prodlení s jakoukoliv dlužnou platbou, zejména provizí. Právo na smluvní pokutu vznikne oprávněnému subjektu, pokud je dlužník nejméně 15 dnů v prodlení (po splatnosti dané platby). Výše smluvní pokuty činí 20% z 
        dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení (počítáno od splatnosti platby). Důvod pro takto vysokou smluvní pokutu je dán záměrem dosáhnout vzájemnou důvěryhodnost účastníků systému a ochranou jejich zájmů (účastníci systému se navzájem nemusí znát a 
        je pro nutné, aby si každý uvědomil svoji odpovědnost vůči jiným účastníkům systému).

8.4.  Povinnost zaplatit dlužné platby a smluvní pokuty zůstává i po případném vyřazení nebo vystoupení ze systému.